free web creation software


กำหนดการเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ (วารสารราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 0857-4677 (Print)
ISSN 2651-1606 (Online)

 Vol 30 No 1 (2020)

Vol 29 No 2 (2019)

Vol 29 No 1 (2019)

บรรณาธิการแถลง

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้อยู่ในกลุ่ม 2 นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในปี พ.ศ.2562 นี้ ศูนย์ TCI กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ซึ่งทางวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ต้องเข้ารับการประเมินดังกล่าวด้วย

ปี พ.ศ. 2562 นับเป็นปีที่ 29 ของวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ แต่เป็นการเริ่มต้นของคณะทำงานชุดใหม่ ซึ่งรวมถึงบรรณาธิการ และผู้ช่วยบรรณาธิการคนใหม่ด้วยเช่นกัน การทำงานในปีนี้ที่ต้องเตรียมรับการประเมินคุณภาพวารสารจึงไม่ใช่งานที่ง่ายนัก แต่ด้วยการดำเนินงานที่คำนึงถึงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาในหลายๆ ปีของกองบรรณาธิการชุดก่อนๆ ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของบรรณาธิการทุกท่าน จึงทำให้เป็นฐานที่ดีสำหรับการรับช่วงต่อในการทำงาน

กองบรรณาธิการ และคณะทำงานวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้จากทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ได้คัดสรรนำมาเสนอแก่ท่าน รวมถึงยินดีรับบทความวิชาการและบทความวิจัยทางสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป

อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยและบทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่างอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

1. บทความที่นำเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

2. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและ/หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double – blinded Review) และผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้นิพนธ์

3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการจัดพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว

Template Academic Articles / บทความวิชาการ (Download DOC / PDF

Template Research Articles / บทความวิจัย (Download DOC / PDF)

Publication form / แบบเสนอบทความ (Download)

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053 851478 - 86, 053 241255 ต่อ 344, 338

E-mail : journal@payap.ac.th