html templates

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
PAYAP UNIVERSITY JOURNAL

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

โทร. 053-851-478-86 ต่อ 344
โทรสาร 053-241983
e-mail: journal@payap.ac.th
website: http://journal.payap.ac.th 

บรรณาธิการแถลง

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai -Journal Citation Index Centre: TCI) จากการประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้อยู่ในกลุ่ม 2 นับเป็นการดำเนินงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องของกองบรรณาธิการและคณะทำงานแต่ละชุด

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) ของปีที่ 33 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ มีการปรับเปลี่ยนบรรณาธิการ และ ผู้ช่วยบรรณาธิการ โดยคณะทำงานทั้งหมดยังคงยึดถือการดำเนินการ ให้ได้มาตรฐานตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้การรับรอง และวารสารจะปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) เป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2565

กองบรรณาธิการและคณะทำงานวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบทความเข้ามายังวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้จากบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ได้คัดสรรมานำเสนอแก่ท่าน กองบรรณธิการและคณะทำงานจะยึดมั่นในนโยบายตามที่กำหนดไว้และพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยพายัพต่อไป

อาจารย์ ดร.ชลธิชา รุ่งสาตรา
บรรณาธิการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศเปิดรับบทความวิจัยที่มีเลข IRB (จริยธรรมการวิจัยในคน/มนุษย์) เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารประจำปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567)
     - บทความวิจัย (Research Articles) ในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
สามารถส่งบทความโดยผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ และ แบบเสนอบทความ (Download DOC / PDF) ทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/about/submissions หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851 478, 053 241 255 ต่อ 344

- ประกาศปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารประจำปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567) 

- ประกาศยกเลิกการพิมพ์วารสารในลักษณะรูปเล่ม
กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งการยกเลิกการพิมพ์วารสารในลักษณะรูปเล่ม (Print-ISSN 0857-4677) เป็นการตีพิมพ์แบบออนไลน์ (E-ISSN 2651-1606) เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) เป็นต้นไป

- เรื่องปรับอัตราค่าลงตีพิมพ์

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพขอแจ้งการปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ตั้งแต่วารสารปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ดังนี้
- บทความภาษาไทย 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
- บทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยและบทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่างอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

1. บทความที่นำเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

2. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและ/หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double – blinded Review) และผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้นิพนธ์

3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการจัดพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว

การชำระเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ เรียกเก็บเมื่อบทความของท่านผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของบทความเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วโดยกองบรรณาธิการ และเมื่อท่านชำระแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
- บทความภาษาไทย 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
- บทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ชื่อบัญชี (Account Name) “มหาวิทยาลัยพายัพ” (Payap University)
- บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี (Big-C) เชียงใหม่ 2 หมายเลขบัญชี (Account No.) 405-027083-7
- บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าข่อย หมายเลขบัญชี (Account No.) 253-066469-3
- บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย หมายเลขบัญชี (Account No.) 502-135428-0

Template Academic Articles / บทความวิชาการ (DOC / PDF)

Template Research Articles / บทความวิจัย (DOC / PDF)

Publication form / แบบเสนอบทความ (Download)

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851-478-86 ต่อ 344

E-mail : journal@payap.ac.th