free responsive website templates


กำหนดการเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ (วารสารราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 0857-4677 (Print)
ISSN 2651-1606 (Online)

 Vol 30 No 2 (2020)

Vol 30 No 1 (2020)

Vol 29 No 2 (2019)

บรรณาธิการแถลง

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้อยู่ในกลุ่ม 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้ดำเนินงานมาจนถึงปีที่ 30 มีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นความหลากหลายของประเด็นในการเขียน ผู้เขียน สถาบันของผู้เขียน รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

สำหรับในปีหน้า วารสารมหาวิทยาลัยพายัพยังคงเปิดรับบทความจากผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นอีกแหล่งหนึ่งในการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิชาการให้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษา กองบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพของวารสารมหาวิทยาลัยพายัพตามแนวทางที่บรรณาธิการและกองบรรณาธิการก่อนหน้านี้ได้วางรากฐานเอาไว้ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
        - บทความวิชาการ (Academic Articles)
        - บทความวิจัย (Research Articles)
ผู้เขียนบทความ - ผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ และ แบบเสนอบทความ (Download) ทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/about/submissions

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยและบทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่างอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

1. บทความที่นำเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

2. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและ/หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double – blinded Review) และผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้นิพนธ์

3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการจัดพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว

Template Academic Articles / บทความวิชาการ (Download DOC / PDF

Template Research Articles / บทความวิจัย (Download DOC / PDF)

Publication form / แบบเสนอบทความ (Download)

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053 851478 - 86, 053 241255 ต่อ 344, 338

E-mail : journal@payap.ac.th