บริการวารสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยพายัพ


คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นระบบวารสารออนไลน์

arrow_12 สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register) *สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่มี Username, Password *

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)


วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal

แหล่งเสนอนำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอก

View Journal | Current Issue | Register