TABLE OF CONTENTS
บทความวิชาการ
การพัฒนาพื้นที่ชายแดน เพื่อการค้าการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
หน้า 1-13
ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: กรณีตลาดออนไลน์บนเฟสบุ๊คในประเทศไทย ในปี 2560
ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ, พามดา ชูวุฒยากร, ชีวพร อินแสง
หน้า 15-30
ปัญหาการออกเสียงและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีน
เสาวนีย์ ดำรงโรจน์สกุล, สุภา พูนผล
หน้า 31-40
ปัญหาการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา ในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
หน้า 41-54
ลักษณะปฏิสัมพันธ์การสื่อสารจากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมเครือข่ายออนไลน์ ของคนไทย
นิคม ชัยขุนพล
หน้า 55-65
บทความวิจัย
การพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีน
อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
หน้า 67-79
ความพร้อมของกิจการในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ: กรณีศึกษา ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ จังหวัดยโสธร
ศราวุธ แก่นแก้ว, นวลฉวี แสงชัย
หน้า 81-98
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาสิฏฐา ศิริวรกุล, ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
หน้า 99-113
ผลของการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารแคดเมียม ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เลิศ อินทะวาฬ, ณรงคศักดิ์ จันทรนวล
หน้า 115-132
From Needs Analysis to Curriculum Design: The Implementation of a Self- study ESP Curriculum to Enhance Communicative English Ability of Ticket Sellers of Public Bus Service
เพิรล วัฒนากุล, พัชร บุญธีรารักษ
หน้า 133-150
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วกรอบแก้วของโรงเรียนวัดโคกป่าแพง จังหวัดปราจีนบุรี
ชินะนาฏ ทองระอา, ทักษญา สง่าโยธิน
หน้า 151-164
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด
พัชราภา สิงห์ธนสาร
หน้า 165-182
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการค้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
สุรชัย เดชพงษ์
หน้า 183-197
ผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อานันตาพร อุปถัมภ์, ไชยา ยิ้มวิไล
หน้า 199-214
เส้นทางการบริโภคและองค์ประกอบของประสบการณ์ของลูกค้าล้านนาตะวันออก ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกดั้งเดิม ในเมืองเล็ก
ฐาณิญา อิสสระ, จารุวรรณ แดงบุบผา
หน้า 215-22