TABLE OF CONTENTS
บทความวิชาการ
อุปสรรคในการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรรุ่นเบบี้บูมเมอร์ มีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐอย่างไร
ษิตาพร สุริยา
PDF หน้า 1-16
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป
เกศินี วุฒิวงศ์
PDF หน้า 19-30
แนวทางกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ รัฐให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98
มลวรรษ สร้อยมะสิลา
PDF หน้า 31-45
ความสำคัญของธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และสื่อในการพัฒนา
สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
PDF หน้า 47-59
The Application of the Transactional Theory of Reading to Reading Instruction in the 21st Century Context
Patchara Boonteerarak
PDF หน้า 61-72
โฆษณาเปรียบเทียบ ที่ห้ามเปรียบเทียบในประเทศไทย
กรณิการ์ รักธรรม
PDF หน้า 73-89
อำนาจลงโทษความผิดสากลกับการลงโทษฃํ้าตามประมวลกฎหมายอาญาไทย
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
PDF หน้า 91-102

บทความวิจัย
ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุทางอาญา
พิมลพัชร ประเสริฐกิตสิริ
PDF
103-115
การรับฟ้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานศึกษากรณีความผิดฐาน หมิ่นประมาท: ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
คมสัน สีหมนตรี
PDF หน้า 117-130
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจในจังหวัดนครสวรรค์
พัชราภา สิงห์ธนสาร
PDF หน้า 131-149
การรับรู้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน: กรณีศึกษา องค์กรสุขภาวะที่เป็นภาคีเครือข่ายในภาคตะวันออก
วรรณภา ลือกิตินันท์
PDF หน้า 151-162
การเพิกถอนสิทธิอาศัย
นิโลบล แหลมคม
PDF หน้า 163-175
สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบูรณ์
กฤษติญา มูลศรี
PDF หน้า 177-194
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดทางวินัย
เศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน
PDF หน้า 195-213
ความกังวลใจของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่มีต่อร้านยา
ภวรี ภู่นรินทร์, ศันสนีย์ ศรีปรางค์, กณภัทร ศรีทอง, ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา
PDF หน้า 215-23