TABLE OF CONTENTS
ARTICLES
The Dispute Settlement Mechanism of ASEAN, Does it work? /กลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียน, ใช้ได้จริงหรือไม่?
รุ่งนภา อดิศรมงคล
PDF
แนวคิดการออกแบบมาสคอตประจำเมืองเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น/ The Mascots Concept Design to Promote the Image of the City Tourism of Japan
ทักษิณา สุขพัทธี
PDF
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาสุภาพของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย/ An Error Analysis of Using Honorific Expression Among Japanese Language Thai Learners
ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ
PDF
การประเมินโครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อนด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร/Project Evaluation of Chinese Art, Language and Culture Tour of Teaching Chinese as a Foreign Language Major, Faculty of Education Silpakorn University
ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์
PDF
Diachronic Hierarchies of Tai Tonal Development /ลำดับชั้นเชิงมิติกาลเวลาของพัฒนาการของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาตระกูลไท
LIAO, Hanbo
PDF
ความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของ เดอะ วาย เรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่/ Thai Customers Satisfaction Towards The Y Residence’s Services Quality in Maung District, Chiang Mai
ทัดดาว ถาวรวงษ์
PDF
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อการใช้บริการของคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน/ A Study of Customers’ Satisfaction Regarding the Usage of Beauty Clinics in Nan Municipality, Nan Province
อภิญญา กันธิยะ
PDF
พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภค ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่/ Purchasing Behaviors of Consumer Products among Consumers in Mueang Len Subdistirct, San Sai District, Chiang Mai Province
กฤตนัน เชื้อเจ็ดตน
PDF
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ออนไลน์ของผู้สูงอายุคนไทย/ Marketing Mix Factors Affecting the Decision-Making to Purchase Online-Products of Thai-Elder People
ปรเมษฐ์ สิริพิพัฒน์
PDF
กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงแบพติสต์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่/The Process of Cultural Change in the Music of Baptist Karens in Muang District, Chiang Mai Province
พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์
PDF
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินกับการจัดการกำไร: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภคในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/The Relationship between Financial Leverage Ratios and Earning Management: A Case stud
ปฐมชัย กรเลิศ
PDF
แบบแผนสัมพันธสารในลำนำนิทานภาษาอังกฤษเรื่องลอร์ด เรนดัล:การดำเนินเรื่องและโครงสร้างสาระ/Discourse Patterns in Lord Randall, a Traditional English Ballad: Storyline and Information Structure
Thomas M. Tehan
PDF
การเปรียบเทียบการกลายเป็นคำไวยากรณ์ในภาษาไทใหญ่และภาษาไทย/A Comparison of Grammaticalization in Shan and Thai
Daniel Loss
PDF
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาท่องเที่ยวและใช้บริการที่ ภูโคลน คันทรีคลับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน/Tourist Satisfaction towards Services Marketing of Phuklon Country Club Mae Hong Son province
ณัฐวดี กลิ่นปราณีต