บทความวิจัย
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ Legal Problems on Food Labeling Control Causing the Allergy
กานต์ พันธวงศ์
PDF
1
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาสาเร็จรูป : กรณีศึกษาสัญญาคาประกันของสถาบันการเงิน The Unfair Contract Terms in Standard Terms Contract: Study on guarantee contract of Financial Institute
สุภาพร ราธิเสน
PDF
30
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการปนเปื้อนน้าใต้ดิน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมล้าพูน Legal Measures on Protection of Contamination Subsurface Water: A Case Study Lamphun Industrial Estate
สุทัศน์ ฉิมมามี
PDF
51
ปัญหาการจับกุมและการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 Problem of Lawful Arrest and Examination of the Arrest under the Juvenile and Family Court and Family Procedure Act B.E. 2553
อุชาติ เธียรพรานนท์
PDF
67
ความสาเร็จในการพัฒนาสินค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดภาคเหนือตอนบน The Success of the Development of OTOP Products: A Case Study of Upper Northern Provinces
ปริยสุทธิ์ โรงสะอาด, ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์
PDF
82
การจัดการของคณะกรรมการบริหารกาดกองต้าในมุมมองของ ผู้ประกอบการกาดกองต้า อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง Management of Kad Kong Ta Committee Inspect of the Entrepreneurs Amphur Muang Lampang, Lampang Province
วัลลี แก่นเพชร, เทียน เลรามัญ
PDF
114
พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หญ้าหวานของผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ Purchasing Behavior and Marketing Mix Affecting Consumers’ Purchasing Decision of Stevia Products, Chiang Mai
พิงค์ภิชชญา ทองสุข
PDF
139