รศ.บุษบา อารีย์
บรรณาธิการ

อ.รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ติดต่อ 053 851478 ต่อ 7232

คุณสดชื่น กัญชนะ
คณะทำงาน
ต่ิดต่อ 053 851478 เบอร์ภายใน 7232

คุณปริญญา ขาวสกุล
คณะทำงาน
ติดต่อ 053-851478 เบอร์ภายใน 479

คุณนักปราชญ์ กันตีวงศ์
คณะทำงาน
ติดต่อ 053-851478 เบอร์ภายใน 282