วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้ก่อตั้งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร การดำเนินงานเพื่อให้เข้ารูปแบบมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดต่างๆเริ่มมีบทบาทต่อการจัดทำวารสารวิชาการทุกสถาบัน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้วารสารได้รับการยอมรับ จึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างมาก
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ณ เวลานี้ (ฉบับปีที่ 27 ฉบับ 1 มกราคม มิถุนายน 2560) เมื่อมารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้เริ่มศึกษาเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและได้ปรับปรุงด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์และด้านรูปแบบต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนได้ปรับปรุงกองบรรณาธิการ คณะทำงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพเป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม -มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม- ธันวาคม เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานความรู้วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนที่เกี่ยวข้อง  ยินดีรับผลงานวิจัย บทความวิชาการของคณาจารย์ภายในและภายนอกสถาบัน นักศึกษา นักวิชาการตลอดจนผู้ที่สนใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและต่อโลก
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมายังวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อการพัฒนาความรู้สติปัญญาให้เกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นแก่แวดวงการศึกษาสืบไป