ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารพายัพ

    1. ขอให้ผู้เขียนบทความ ส่งบทความเป็นไฟล์ Word พร้อมทั้งกรอกข้อมูลแบบเสนอบทความ โดยสามารถ Download ที่ http://journal.payap.ac.th/info/?page_id=210 และส่งอีเมล์ไฟล์แบบเสนอบทความ และบทความมายังอีเมล์ journal@payap.ac.th

โดยผู้เขียนบทความต้องแจ้งข้อมูลแนบมากับอีเมล์ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ ภาษาไทย
  • ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ ภาษาอังกฤษ
  • อีเมล์ผู้เขียนบทความทุกคน
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของทุกคน
  • หากผู้เขียนบทความต้องการจดหมายรับรองการตีพิมพ์วารสารกรุณาแจ้งในอีเมล์ พร้อมที่อยู่ในการจัดส่ง หรือจะมารับด้วยตนเอง

 

  1. หลังจากที่ท่านส่งอีเมล์รายละเอียดมาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะตอบกลับท่านเพื่อแจ้งข้อมูลช่องทางการชำระเงินดังนี้

ขอให้ท่านชำระเงินค่าตีพิมพ์ (ค่าตรวจประเมินอ่านบทความ) จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี (Big-C) เชียงใหม่ 2

ชื่อบัญชี (Account Name) “มหาวิทยาลัยพายัพ” (Payap University)

หมายเลขบัญชี (Account No.) 405-027083-7

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย

ชื่อบัญชี (Account Name) “มหาวิทยาลัยพายัพ” (Payap University)

หมายเลขบัญชี (Account No.) 502-135428-0

บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าข่อย

ชื่อบัญชี (Account Name) “มหาวิทยาลัยพายัพ” (Payap University)

หมายเลขบัญชี (Account No.) 253-066469-3

 

 

ทั้งนี้วารสารพายัพขอสงวนสิทธิ์ว่าบทความทุกบทความที่ส่งและโอนเงินค่าตีพิมพ์มาแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

การออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อท่านโอนเงินผ่านบัญชีดังกล่าวแล้วขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินรวมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความตลอดจนที่อยู่มายังกองบรรณาธิการทางอีเมล์ journal@payap.ac.th เพื่อจะดำเนินการให้สำนักการเงินมหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้ผู้เขียนบทความต่อไป

 

  1. ขอให้ท่านสมัครวารสารพายัพออนไลน์ได้ที่ http://journal.payap.ac.th/online/oj-grad/index.php/OJPYU/user/register

 

  1. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้อ่านบทความของท่านแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งข้อแนะนำและการแก้ไขมายังผู้เขียนบทความทางอีเมล์ให้ท่านทราบ และขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขและส่งบทความที่แก้ไขแล้วกลับมาที่ journal@payap.ac.th

 

หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักวิจัย  อาคารเพนเทคอสต์

มหาวิทยาลัยพายัพ   เขตแม่คาว อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000

Email: journal@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: 053-241255 ต่อ 7232

โทรสาร  053 241983