บรรณาธิการแถลง

       วารสารมหาวิทยาลัยพายัพเป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยพายัพและภายนอกสถาบัน รวมทั้งแหล่งเผยแพร่ผลงานความรู้วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่สนใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและต่อโลก
       วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้รับการก่อตั้ง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 1  กรกฎาคม – ธันวาคม 2534 จนถึงปัจจุบัน ฉบับปีที่ 28 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 และ ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2561  ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทความวิชาการและบทความวิจัยส่งเข้ามาเพื่อขอรับการตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ แสดงถึงความตั้งใจของผู้ส่งบทความที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ กองบรรณาธิการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ การดำเนินงานได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยบรรณาธิการวารสารและทีมงาน ได้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journal Online System) เพื่อให้เข้ารูปแบบมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ เริ่มมีบทบาทต่อการจัดทำวารสารวิชาการทุกสถาบัน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้วารสารได้รับการยอมรับ จึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพทางวิชาการของระบบวิจัยและผลงานวิชาการให้กับสาธารณะ ผ่านเครือข่ายพันธมิตร มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ระบบการจัดการเนื้อหาวารสาร ระบบสมาชิกของวารสาร ระบบ Online Submission และระบบ Review Process การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของบรรณาธิการวารสาร จะเพิ่ม feature ใหม่ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้ผู้เขียนสะดวกในการส่งบทความและทำให้วารสารมีความเป็นสากล
      ทั้งนี้ ทางวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้เขียนที่ส่งบทความมาร่วมเผยแพร่สิ่งดีๆ ตามวัตถุประสงค์และด้านรูปแบบต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนได้ปรับปรุงกองบรรณาธิการ คณะทำงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมรับการประเมินจากน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป    จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมายังวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อการพัฒนาความรู้สติปัญญาให้เกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นแก่แวดวงการศึกษาสืบไป

รองศาสตราจารย์ บุษบา อารีย์

บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ