การชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความ

เรียนผู้เขียนบทความทุกท่าน

หากท่านส่งบทความ (โดยส่งมาทางอีเมล์หรือทางระบบวารสารออนไลน์และทางไปรษณีย์) มายังกองบรรณาธิการ ท่านจะต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์ (ค่าตรวจประเมินอ่านบทความ) จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาบิ๊กซี (Big-C) เชียงใหม่ 2  

ชื่อบัญชี (Account Name)

            “มหาวิทยาลัยพายัพ” (Payap University)  หมายเลขบัญชี (Account No.)  405-027083-7  

ทั้งนี้วารสารฯขอสงวนสิทธิ์ว่า บทความทุกบทความที่ส่งและโอนเงินค่าตีพิมพ์มาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

หมายเหตุ: บทความที่ส่งมาตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปนั้น เป็นบทความที่จะต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บรรณาธิการจะแจ้งไปยังอีเมล์ของท่านเพื่อยืนยันการชำระเงินต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

            เมื่อท่านโอนเงินผ่านบัญชีดังกล่าวแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินรวมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความตลอดจนที่อยู่ มายังบรรณาธิการหรือผู้ช่วยบรรณาธิการทางอีเมล์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น เพื่อจะดำเนินการให้สำนักการเงินมหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้ผู้เขียนต่อไป

บรรณาธิการ                     Email: 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ            Email: 

หมายเลขโทรศัพท์กองบรรณาธิการ 053 241255 หรือ 053 851478-56 ต่อ 7201-7205

          

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รศ.ดิเรก ควรสมาคม

บรรณาธิการ