วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Online Journal System วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ แหล่งเสนอนำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอก


PYU Mae Kao Campus

บรรณาธิการแถลง

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพเป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยพายัพและภายนอกสถาบัน รวมทั้งแหล่งเผยแพร่ผลงานความรู้วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่สนใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและต่อโลก

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้รับการก่อตั้งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2534 จนถึงปัจจุบัน ฉบับปีที่ 28 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 และ ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2561 ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทความวิชาการและบทความวิจัยส่งเข้ามาเพื่อขอรับการตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ แสดงถึงความตั้งใจของผู้ส่งบทความที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ กองบรรณาธิการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ การดำเนินงานได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยบรรณาธิการวารสารและทีมงาน ได้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journal Online System) เพื่อให้เข้ารูปแบบมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ เริ่มมีบทบาทต่อการจัดทำวารสารวิชาการทุกสถาบัน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้วารสารได้รับการยอมรับจึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพทางวิชาการของระบบวิจัยและผลงานวิชาการให้กับสาธารณะ ผ่านเครือข่ายพันธมิตร มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ระบบการจัดการเนื้อหาวารสาร ระบบสมาชิกของวารสาร ระบบ Online Submission และระบบ Review Process การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของบรรณาธิการวารสารจะเพิ่ม feature ใหม่ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้ผู้เขียนสะดวกในการส่งบทความและทำให้วารสารมีความเป็นสากล

ทั้งนี้ ทางวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้เขียนที่ส่งบทความมาร่วมเผยแพร่สิ่งดีๆ ตามวัตถุประสงค์และด้านรูปแบบต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนได้ปรับปรุงกองบรรณาธิการ คณะทำงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมรับการประเมินจากน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมายังวารสารมหาวิทยาลัยพายัพเพื่อการพัฒนาความรู้สติปัญญาให้เกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นแก่แวดวงการศึกษาสืบไป

Announcements

 

ผลการประเมินคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยพายัพโดยTCI ครั้งที่3 พศ.2558

 
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) แล้ว โดยผลการประเมินคือ

      "ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูลของTCI" (กลุ่มที่ 2) 
     ทั้งนี้ มีผลการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 มค.2558-31ธค.2562

      วารสารฯจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

      

รศ.บุษบา อารีย์

บรรณาธิการ

 
Posted: 2017-04-16
 
More Announcements...