วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Online Journal System วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ แหล่งเสนอนำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอก


PYU Mae Kao Campus

บรรณาธิการแถลง

หากมองย้อนกลับไป ณ จุดเริ่มต้น วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้ก่อตั้งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร แต่ในระยะหลังในราว 5-6 ปีที่  ผ่านมานั้น การดำเนินงานเพื่อให้เข้ารูปแบบมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดต่าง ๆ เริ่มมีบทบาทต่อการจัดทำวารสารวิชาการทุกสถาบัน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้วารสารได้รับการยอมรับ จึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างมาก

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ณ เวลานี้ (ฉบับปีที่ 27 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560) เมื่อมารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้เริ่มศึกษาเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ปรับปรุงด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์และด้านรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนได้ปรับปรุงกองบรรณาธิการ คณะทำงานให้มีมาตรฐานมากยิ่ง  ขึ้น เพื่อพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพเป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม - มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม เป็นแหล่งเผย  แพร่ผลงานความรู้วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนที่เกี่ยวข้อง  ยินดีรับผลงานวิจัย บทความวิชาการของคณาจารย์ภายในและภายนอกสถาบัน นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่สนใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและต่อโลก

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมายังวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อการพัฒนาความรู้สติปัญญาให้เกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นแก่แวดวงการศึกษาสืบไป

Announcements

 

ผลการประเมินคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยพายัพโดยTCI ครั้งที่3 พศ.2558

 
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) แล้ว โดยผลการประเมินคือ

      "ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูลของTCI" (กลุ่มที่ 2) 
     ทั้งนี้ มีผลการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 มค.2558-31ธค.2562

      วารสารฯจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

      

รศ.บุษบา อารีย์

บรรณาธิการ

 
Posted: 2017-04-16
 
More Announcements...