วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 1, No 1: มกราคม - มิถุนายน 2560 (January - June 2017)


Cover Page