บริการวารสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยพายัพ


คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นระบบวารสารออนไลน์

arrow_12 สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register) *สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่มี Username, Password *

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)


Page Header Logo

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ

View Journal | Current Issue | Register