บริการออนไลน์วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
Online Journal Service At PYU


Welcome to the Online Journal Service of Payap University

PYU Journals

Payap University regularly publishes academic papers which result from the research and study. These papers are processed through a series of review, editing and copyediting processes before they are published. In addition, as part of its corporate social responsibility to the global academic community, Payap University is committed to the publication and dissemination of the information and insights obtained from this research papers through print and online media.

Thus, Payap University Journal together with the Office of Information Technology and Communication Services have established this online service. This service uses open source software used by academic journals of universities world-wide. As part of its commitment to the open source software movement, Payap University is currently working on a Thai interface to this software that could be distributed with future releases of this software.

As this is a work in progress, we invite our readers, authors, reviewers and editors to provide comments and suggestions on how we can improve on this service. To this end, we invite you to fill out the user feedback form. Your input will help us to develop and improve this service.


Please click on the links in the following section to access the content of the Payap University Journal online.

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal

แหล่งเสนอนำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอก

View Journal | Current Issue | Register