บรรณาธิการแถลง

        วารสารมหาวิทยาลัยพายัพเป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยพายัพและภายนอกสถาบัน รวมทั้งแหล่งเผยแพร่ผลงานความรู้วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่สนใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและต่อโลก

       วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้รับการก่อตั้ง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 1  กรกฎาคม – ธันวาคม 2534 จนถึงปัจจุบัน ฉบับปีที่ 27 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560  การดำเนินงานได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรอบของการออกเล่มให้เหมาะสม และเพื่อให้เข้ารูปแบบมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ เริ่มมีบทบาทต่อการจัดทำวารสารวิชาการทุกสถาบัน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้วารสารได้รับการยอมรับ จึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากในการดำเนินการปรับปรุงระบบ Submission Online เพื่อให้ผู้เขียนสะดวกในการส่งบทความและทำให้วารสารมีความเป็นสากลมากขึ้น

      ทั้งนี้ เมื่อมารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้เริ่มศึกษาเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ปรับปรุงด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์และด้านรูปแบบต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนได้ปรับปรุงกองบรรณาธิการ คณะทำงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมรับการประเมินจากน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป    จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมายังวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อการพัฒนาความรู้สติปัญญาให้เกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นแก่แวดวงการศึกษาสืบไป

รองศาสตราจารย์ บุษบา อารีย์

บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ