ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

     แหล่งเสนอนำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอก

บรรณาธิการแถลง


     วารสารมหาวิทยาลัยพายัพเป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยพายัพและภายนอกสถาบัน รวมทั้งแหล่งเผยแพร่ผลงานความรู้วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่สนใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและต่อโลก
    วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้รับการก่อตั้ง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2534 จนถึงปัจจุบัน ฉบับปีที่ 27 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 การดำเนินงานได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรอบของการออกเล่มให้เหมาะสม และเพื่อให้เข้ารูปแบบมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ เริ่มมีบทบาทต่อการจัดทำวารสารวิชาการทุกสถาบัน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้วารสารได้รับการยอมรับ จึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากในการดำเนินการปรับปรุงระบบ Submission Online เพื่อให้ผู้เขียนสะดวกในการส่งบทความและทำให้วารสารมีความเป็นสากลมากขึ้น
     ทั้งนี้ เมื่อมารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้เริ่มศึกษาเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ปรับปรุงด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์และด้านรูปแบบต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนได้ปรับปรุงกองบรรณาธิการ คณะทำงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมรับการประเมินจากน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมายังวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อการพัฒนาความรู้สติปัญญาให้เกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นแก่แวดวงการศึกษาสืบไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมายังวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อการพัฒนาความรู้สติปัญญาให้เกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นแก่แวดวงการศึกษาสืบไป

เรียนผู้สนใจทุกท่าน

ขณะนี้วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้จัดทำระบบวารสาร Online Journal System โดยทุกท่านสามารถสืบค้นข้อมูลและส่งบทความได้ที่ http://journal.payap.ac.th/online/oj-grad/   หรือคลิกที่ Online Journal System 
หรือคลิกที่รูปวารสารในช่องอ่านวารสารก็ได้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

รองศาสตราจารย์ บุษบา อารีย์

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

หมายเลขโทรศัพท์:  053 241255 ต่อ 7232