รศ.ดิเรก ควรสมาคม บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8  จัดโดย TCI เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ