ที่ตั้งสำนักงานวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักวิจัย  อาคารเพนเทคอสต์
มหาวิทยาลัยพายัพ   เขตแม่คาว อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000

โทรศัพท์ 053 241255 ต่อ 7232   

โทรสาร  053 241983

Web Site: http://journal.payap.ac.th

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.