ที่ตั้งสำนักงานวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักวิจัย  อาคารเพนเทคอสต์
มหาวิทยาลัยพายัพ   เขตแม่คาว อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000

โทรศัพท์ 053 241255 ต่อ 7202 ,7205   

โทรสาร  053 241983

Web Site: http://journal.payap.ac.th

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.