ที่ปรึกษา                         อธิการบดี

บรรณาธิการ                    รองศาสตราจารย์บุษบา  อารีย์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ             อาจารย์รัตน์กมล    ปวรวรรฒน์

กองบรรณาธิการ              

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ศาสตราจารย์แสวง       บุญเฉลิมวิภาส                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  นำเจริญ                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี        สงวนวงศ์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  ตันติปรพภา                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ  กฤตวรกาญจน์           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร                            มหาวิทยาลัยพายัพ
 9. รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ                    มหาวิทยาลัยพายัพ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์           มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  คำใจ                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  โตไพบูลย์                  มหาวิทยาลัยพายัพ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต           มหาวิทยาลัยพายัพ
 15. อาจารย์ ดร.ฐิติ  ฐิติจำเริญพร                               มหาวิทยาลัยพายัพ
 16. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  เจริญผล                            มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 17. อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส                          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะทำงานวารสาร

 1. ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
 2. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
 3. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
 5. อาจารย์ ดร.พัชร  บุญธีรารักษ์
 6. อาจารย์ พิมประภา  วรรณเนตร
 7. นายปริญญา  ขาวสกุล

เลขานุการ    1.นางสาวสดชื่น  กัญชนะ