บรรณาธิการ

          รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม

ผู้ช่วยบรรณาธิการและเลขานุการ 

          อาจารย์วัฒนา  มาลา

กองบรรณาธิการ

          ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          รองศาสตราจารย์สมพงษ์  บุญเลิศ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          รองศาสตราจารย์เอมอร  ชิตโสภณ                            มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข                     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

         อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยภาส                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

         อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล                                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

         รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ                         มหาวิทยาลัยพายัพ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  โตไพบูลย์                    มหาวิทยาลัยพายัพ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์              มหาวิทยาลัยพายัพ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา  อารีย์                                มหาวิทยาลัยพายัพ

          รองช่วยศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร                             มหาวิทยาลัยพายัพ

          อาจารย์ ดร.ฐิติ  ฐิติจำเริญพร                                   มหาวิทยาลัยพายัพ

 คณะทำงานวารสาร

          ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

          ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

          ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          อาจารย์ ดร.ภัทมัย  อินทจักร

          อาจารย์ ดร.พิณรัตน์  อัครวัฒนากุล

          อาจารย์ กีรติ  ไพบูลย์

          อาจารย์ จิราภรณ์  สุนทรธรรม

          อาจารย์ พิมประภา วรรณเนตร

          อาจารย์ กัญฐณา มหาวงค์

          นางสาวกันยารัตน์ เอื้อมอัมพร

          นางสาวกอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย

          นางมณีทิพย์  ดิลกพัฒนมงคล

          นางสุภาพร ปวงจักรทา