สาระน่ารู้

ประกาศสภามหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องรายชื่อวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557

download ที่นี่

ฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ

http://research.payap.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=44

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html