วิธีดำเนินการส่งบทความ

1. ให้ผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับจำนวน 2 ชุด และแผ่นซีดีข้อมูลบรรจุข้อมูลต้นฉบับ 1 แผ่นระบุชื่อบทความและผู้เขียนกำกับไว้ที่แผ่นซีดีข้อมูลทุกแผ่นด้วย
เอกสารอื่นที่แนบส่งพร้อมต้นฉบับ มีดังนี้
     1.1 แบบเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมลงนามผู้เขียน กำกับทุกคน (หากมีผู้เขียนมากกว่าหนึ่งคน)

     1.2 การส่งต้นฉบับบทความทางไปรษณีย์ กรุณาส่งมายัง

                     บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

                     สำนักวิจัย  อาคารเพนเทคอสต์

                     มหาวิทยาลัยพายัพ   เขตแม่คาว 

                     อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

                     50000

2. การส่งบทความทาง E-mail ให้ส่งเป็นไฟล์จาก Ms Document ตามคำแนะนำหัวข้อการเตรียมต้นฉบับ แล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. กองบรรณาธิการเมื่อได้รับบทความแล้ว จะแจ้งการรับบทความของผู้เขียนไว้พิจารณาเป็นหนังสือภายใน 15 วัน

4. กองบรรณาธิการประชุมเพื่อพิจารณาบทความและจะนำเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาอ่านผลงานจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน  หากมีการปรับปรุงแก้ไข กองบรรณาธิการจะแจ้งขอให้ปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งผู้เขียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินบทความ 

5. เมื่อผู้เขียนบทความปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะแล้ว กองบรรณาธิการจะนำบทความ ลงเผยแพร่ในวารสารตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยกองบรรณาธิการจะทำเป็นหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งยังผู้เขียนต่อไป

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053 241255 ต่อ 7232 โทรสาร 053 241983

1. สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ

     นางสาวสดชื่น  กัญชนะ 

2. บรรณาธิการ 

     รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์

3. ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

     อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์