คำแนะนำในการเขียนบทความ

1. บทความวิจัย ประกอบด้วย

     1.1 ส่วนต้น ได้แก่

          (1) ชื่อเรื่อง : (Title) ใช้เป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้ชื่อภาษาไทย

          (2) ชื่อผู้เขียน (Author and Co-author) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง หรือตำแหน่งทาง วิชาการ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้ง E-mail address ด้วย (ถ้ามี) โดยจัดทำเป็น Footnote กรณีเป็นนักศึกษา ให้ระบุคุณวุฒิ และสถานที่ ศึกษา

          (3) บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ควรมีความยาวไม่เกิน 200 คำ

          (4) คำสำคัญ (Keywords) ให้ระบุทั้งภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ถัดจากบทคัดย่อภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ

     1.2 ส่วนเนื้อหา บทความวิจัย ควร ประกอบไปด้วย

          (1) บทนำ (Introduction) ได้แก่ ประเด็นที่มา และความสำคัญของปัญหาการวิจัย

          (2)วัตถุประสงค์ (Objectives) กรอบแนวคิด สมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย เป็นต้น

          (3) วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) ได้แก่ การอธิบายถึงกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

          (4) ผลการวิจัย (Results) การอภิปรายผล (ถ้ามี)

          (5) สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

          (6) เอกสารอ้างอิง (References) ได้แก่ รายชื่อเอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัย เรียงตามลำดับ ตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น และเอกสารจากสื่ออิเลคทรอนิกส์

2. บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย

     2.1 ส่วนต้น ได้แก่

         (1) ชื่อเรื่อง : (Title)

         (2) ชื่อผู้เขียน (Author and Co-author)

         (3) บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 200 คำ 

         (4) คำสำคัญ (Keywords) (รายละเอียดส่วนต้นในข้อ 2.1 เช่น เดียวกับการเขียนบทความวิจัย)

    2.2 ส่วนเนื้อหา บทความทางวิชาการ ควร ประกอบไปด้วย

         (1) บทนำ (Introduction)

         (2) เนื้อความ (Content) นำเสนอประเด็น ของเรื่องที่น่าสนใจ ในวงวิชาการตลอดจนสังคม มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เนื้อหา ตามแต่ละสาขาที่ตนถนัดหรือชำนาญ

         (3) บทสรุป (Conclusion)

         (4) เอกสารอ้างอิง (References) ได้แก่ รายชื่อเอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยเรียงตามลำดับตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษา อังกฤษ หรือภาษาอื่น และเอกสารจากสื่ออิเลคทรอนิกส์