การเตรียมต้นฉบับ

     วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการที่เปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพอีกด้วย มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม -มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม โดยมีการเตรียมต้นฉบับดังนี้

  1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ทั้งนี้ให้จัดพิมพ์ด้วย โปรแกรม Microsoft Word ในกระดาษ A4 โดยตั้งค่า หน้ากระดาษหรือกั้นขอบกระดาษ ส่วนบนหัวกระดาษ และขอบซ้ายมือเว้นที่ว่างไว้ 3.0 ซม.(1.3 นิ้ว) ส่วนล่าง ขอบกระดาษและขอบขวามือเว้นที่ว่างไว้ประมาณ 2.5 ซม.(1 นิ้ว) ใส่เลขหน้าทุกหน้าบนมุมขวา
  2. รูปแบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ ไทยสารบัญ TH SarabunPSK โดยชื่อเรื่องบทความ ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 20 Point (หนา) อยู่กึ่งกลางกระดาษ หัวข้อหลักต่างๆจัดพิมพ์ให้อยู่ชิดซ้ายสุดของกระดาษใช้ ขนาดตัวอักษร 18 Point (หนา) ส่วนเนื้อเรื่อง/เนื้อหา ใช้ ขนาดตัวอักษร 16 Point สำหรับตัวเลขในบทวามให้ใช้ เลขอารบิคอย่างเดียวโดยตลอด
  3. บทความวิจัย และบทความทางวิชาการต้องมี บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม ทั้งคำ สำคัญ (key words)
  4. ตาราง แผนภูมิ รูป กราฟ ภาพประกอบ (ถ้ามี) ให้ผู้เขียนแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง โดยชื่อตารางอยู่ด้านบน ของตาราง ส่วนชื่อแผนภูมิ รูป กราฟ ภาพประกอบให้ อยู่ด้านล่าง
  5. การอ้างอิงและบรรณานุกรม ใช้ตามแบบที่ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพกำหนด ทั้งนี้บรรณานุกรมให้ แยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัว อักษร)