กำหนดการตีพิมพ์

     วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -มิถุนายน กำหนดออก กรกฎาคม

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก มกราคมปีถัดไป