ประเภทของผลงานที่จะนำเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์

  1. บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ บทความนำเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการผู้เขียนหรือกลุ่มของผู้เขียนได้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
  2. บทความทางวิชาการ (Review Article) ได้แก่ บทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือจากผล งานหรือประสบการณ์ของผู้เขียนเอง หรือจากการถ่ายทอดจากผู้อื่นโดยเสนอเป็นองค์ความรู้ทั่วไปหรือเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ