ประวัติของวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

   มหาวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตการค้นคว้าวิจัย การทะนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน

   เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2530 ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการสมัยนั้น ได้มีดำริ จะให้มหาวิทยาลัยพายัพจัดทำวารสารวิชาการ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆ ต่อมาเมื่อได้ประชุมคณะ กรรมการวิชาการได้มีมติเห็นชอบ สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการขึ้น โดยให้แต่ละคณะเลือกตัวแทน ของแต่ละคณะเป็นคณะกรรมการจัดทำวารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ จากนั้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2530 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 1/2530 แต่งตั้งคณะที่ ปรึกษาบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีอาจารย์ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ เป็นบรรณาธิการ  คณะกรรมการได้ขออนุญาตออกหนังสือวารสาร มพย. จากเจ้าพนักงานการพิมพ์หนังสือส่วนภูมิภาค คือนายชัยยา พูนศิริพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้น โดยได้รับหนังสือใบอนุญาตเลขที่ 2/2530 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2530 และให้ออกวารสารมหาวิทยาลัยพายัพปีละ 2 ครั้งคือ เริ่มฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคมของปีนั้นๆ เป็นประจำ 

     วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ 4 ประการ คือ

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความคิดทางวิชาการ
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และเชื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการต่างๆ
  3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ และใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  4. เพื่อเป็นการบริการแก่สังคมในรูปแบบวารสารด้านวิชาการ

     ต่อมาในปี 2532 มหาวิทยาลัยพายัพได้ออกคำสั่งที่ 46/2532 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีอาจารย์พิเชฐ อนุกูล เป็นบรรณาธิการ เป็นคณะกรรมการ ชุดที่ 2 หลังจากนั้นได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 106 / 2532 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้จัดทำวารสาร มหาวิทยาลัยพายัพขึ้นใหม่ โดยมีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา คือ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ และเป็นบรรณาธิการ นับเป็น คณะกรรมการ ชุดที่ 3

     ตั้งแต่วารสารมหาวิทยาลัยพายัพปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา กองบรรณาธิการได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ จาก 4 ข้อ เหลือเพียง 2 ข้อ คือ

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
  2. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการ และการผลิตผลงานสร้างสรรค์ระหว่างสถาบันและบุคคลต่างๆ

     เดือนกันยายน 2534 มีคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 71/2534 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานวารสารมหาวิทยาลัย พายัพ มี ดร.แม้น พงศ์อุดม ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหาร อาจารย์พวงเพชร มาลารักษ์ เป็นผู้ช่วย บรรณาธิการบริหาร เป็นคณะทำงาน ในชุดที่ 4

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2535 มหาวิทยาลัยออกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 58/2535 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เป็นบรรณาธิการ ดร.ธัชพล ศิริวงศ์ทอง เป็นบรรณาธิการบริหาร อาจารย์พวงเพชร มาลารักษ์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ เป็นคณะทำงาน ในชุดที่ 5

     วันที่ 24 กันยายน 2539 มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 162/2539 เรื่องแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ เป็นบรรณาธิการ ดร.ธัชพล ศิริวงศ์ทอง เป็นบรรณาธิการบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร และคุณดำรัสศิริ ศิลปะวัฒนานันท์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

     วันที่   20 มกราคม  2546 มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่  123/2546 เรื่องแต่งตั้งคณะ ทำงานวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ดร.ณรงค์ ประชาเดชสุวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์จิราภรณ์ สุนทรธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

     วันที่ 21 กรกฎาคม  2549 มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 210/2549  เรื่องแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาดาว ภักดี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร วัฒนรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2551  มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 68/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี เป็นประธานกรรมการ อาจารย์มยุรี ยาวิลาศ เป็นกรรมการและเลขานุการ

     ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่  262/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะ ทำงานวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ มีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา ดร.รักษ์ พรหมปาลิต เป็นบรรณาธิการ บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพชร์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร อาจารย์มยุรี ยาวิลาศ เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการบริหาร

     ในวันที่ 26 ตุลาคมคม 2555 มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่  352/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะ ทำงานวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  มีรองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม เป็นบรรณาธิการ อาจารย์นที แก้วคำอ้าย เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการและเลขานุการ     

     ปัจจุบัน (มีนาคม 2557) มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่  111/2557 แต่งตั้ง คณะทำงานวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  โดยมีรองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม เป็นบรรณาธิการ อาจารย์วัฒนา มาลา เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการและเลขานุการ และเพิ่มเติมกองบรรณาธิการใหม่อีก 2 ท่านคือ

     ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์และ อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส  และเพิ่มเติมคณะทำงานวารสารใหม่อีกจำนวนหนึ่ง