ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

     แหล่งเสนอนำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอก

บรรณาธิการแถลง


    วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้ก่อตั้งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร การดำเนินงานเพื่อให้เข้ารูปแบบมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดต่างๆเริ่มมีบทบาทต่อการจัดทำวารสารวิชาการทุกสถาบัน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้วารสารได้รับการยอมรับ จึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างมาก
    วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ณ เวลานี้ (ฉบับปีที่ 27 ฉบับ 1 มกราคม มิถุนายน 2560) เมื่อมารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้เริ่มศึกษาเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและได้ปรับปรุงด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์และด้านรูปแบบต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนได้ปรับปรุงกองบรรณาธิการ คณะทำงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
    วารสารมหาวิทยาลัยพายัพเป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม -มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม- ธันวาคม เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานความรู้วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนที่เกี่ยวข้อง  ยินดีรับผลงานวิจัย บทความวิชาการของคณาจารย์ภายในและภายนอกสถาบัน นักศึกษา นักวิชาการตลอดจนผู้ที่สนใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและต่อโลก
    จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมายังวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อการพัฒนาความรู้สติปัญญาให้เกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นแก่แวดวงการศึกษาสืบไป

เรียนผู้สนใจทุกท่าน

ขณะนี้วารสารมหาวิทยาลัยพายัพได้จัดทำระบบวารสาร Online Journal System โดยทุกท่านสามารถสืบค้นข้อมูลและส่งบทความได้ที่ http://journal.payap.ac.th/online/oj-grad/   หรือคลิกที่ Online Journal System 
หรือคลิกที่รูปวารสารในช่องอ่านวารสารก็ได้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

รองศาสตราจารย์ บุษบา อารีย์

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขโทรศัพท์: 053-241255 ต่อ 432 หรือ 081-6723511